Algemene verkoopsvoorwaarden

I. Bestelling en offerte

De bestekken en de prijsoffertes worden gedaan onder alle voorbehoud en zijn gebaseerd op de thans geldende waarden van lonen, grondstoffen en muntpariteiten. Indien deze wijzigingen ondergaan behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijzen aan te passen.
Al geplaatste bestellingen en facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te Maasmechelen, tenzij anders overeengekomen.

II. Annulatie

De koper heeft het recht de koop te annuleren binnen een termijn van 7 kalenderdagen na het plaatsen van de bestelling, behoudens indien de voorziene en bedongen leveringstermijn korter is dan 7 dagen, in welke geval annulatie niet mogelijk is . De bestelling wordt verondersteld te zijn gedaan de dag na de ondertekening van een bestelbon, de bevestiging van een offerte, of het terugsturen van een elektronisch bestelformulier.
Annulatie van de bestelling gebeurt via een aangetekend schrijven gericht aan onze maatschappelijke zetel.
In geval van laattijdige annulatie van de bestelling is de koper een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 10% van de totale waarde van de niet afgenomen goederen, behoudens bewijs door de verkoper van een hogere schade, en tenzij de door de koper bestelde goederen reeds werden vervaardigd.
Wanneer zowel koper als verkoper ten gevolge van overmacht, staking, lock-out, e.d. niet in de mogelijkheid verkeren de overeenkomst uit te voeren, behoudt deze zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden geëist.

III. Levering & leveringstermijnen

De op de bestelbon vermelde leveringstermijnen gelden slechts ten titel van inlichting en binden de verkoper niet. Vertraging in de levering geeft geen recht op schadevergoeding, noch op ontbinding van de overeenkomst.
De goederen worden verzonden en vervoerd op risico van de koper. De vervoerskosten, zelfs wanneer het vervoer uitzonderlijk zou georganiseerd zijn door de verkoper, komen voor rekening van de koper.
De bewaring van de goederen in afwachting van de levering of de afhaling geschiedt op risico van de koper. In geval de koper de goederen niet tijdig afhaalt en deze dienen te worden bewaard door de verkoper zal de koper stallingskosten verschuldigd zijn, dewelke minimaal 10€/dag bedragen.

IV. Klachten & aansprakelijkheid

Klachten betreffende zichtbare gebreken, leveringen en de hieruit voortvloeiende protesten van facturen moeten ons schriftelijk toekomen binnen de 7 kalenderdagen na de levering en alleszins voor het gebruik, de verwerking of de voortverkoop van de goederen.
De verkoper zal slechts aansprakelijk zijn voor een gebrek aan overeenstemming of niet conformiteit van het geleverde goed op het ogenblik van de levering indien het schriftelijk wordt gemeld uiterlijk binnen een termijn van 2 maanden na levering. Hierna zal de verkoper niet meer aansprakelijk kunnen worden gehouden door de koper en verliest de koper ieder recht op schadeloosstelling .
Binnen deze termijn zal de verkoper overgaan tot levering van een ander goed van dezelfde kwaliteit en specificaties.
De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor kosten of schade welke ontstaan zijn door slechte montage, foutief gebruik of slecht onderhoud van de verkochte producten. Evenmin is hij aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade aan derden uit welke oorzaak, contractueel of buitencontractueel dan ook.

De koper vrijwaart de verkoper hiervoor en verklaart uitdrukkelijk af te zien van elke vordering op grond van de wetgeving betreffende de productaansprakelijkheid. De verkoper wijst elke aansprakelijkheid af voor fabricagefouten alsook voor ongevallen, storingen, onbruikbaarheid, beschadigingen, schade, kosten, enz. dewelke voortspruiten uit de behandeling, vervaardiging of montage, door het foutief hanteren van het materiaal, uit normale slijtage of overbelasting, het niet geschikt gebruik enz.

V. Waarborg

De verkoper verklaart op de hoogte te zijn van het feit dat de levering betrekking heeft op natuurlijke materialen en grondstoffen, en verleent aldus geen waarborg tegen slijtage, braak of poreusheid ervan,
Onder geen enkel beding kan overgaan worden tot terugbetaling van het gekochte goed of tot betaling van welke schade ook om het even welke reden. Elke klacht dient op straffe van verval gericht te worden aan de maatschappelijke zetel van de verkoper en dit per aangetekend schrijven binnen de termijn van 8 dagen na de vaststelling van het gebrek. Elke klacht buiten voormelde termijn kan niet meer aanvaard worden.

VI. Betalingen

Alle facturen zijn contant betaalbaar bij levering, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen.
In geval van niet (tijdige) betaling van onze facturen op de vervaldatum zal een contractuele schadevergoeding verschuldigd zijn van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 100€.
Niet betaling op de vervaldag heeft tevens tot gevolg dat een nalatigheidintrest zal verschuldigd zijn gelijk aan de intrestvoet bepaald in het kader van de wet tot bestrijding van de betalingsachterstand dd 2.08.2002, met een minimum van 10%.
Bij niet of niet tijdige betaling behoudt de verkoper zich het recht voor om verdere leveringen stop te zetten of te schorsen. Tevens kan hij vorderen dat de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden wordt beschouwd voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.
Bij niet-betaling van de factuur worden alle verschuldigde sommen onmiddellijk eisbaar zelfs indien hiervoor voorafgaandelijke betalingsfaciliteiten waren overeengekomen en zelfs wanneer er wissels waren getrokken op de koper.
De verkoper behoudt zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de koper.

VII. Eigendomsvoorbehoud

Zolang de geleverde goederen niet werden betaald blijven zij eigendom van de verkoper, zelfs in geval van faillissement of vereffening, dan wel onvermogen van de koper. De koper verbindt zich ertoe het geleverde niet door te verkopen, te vervreemden of te verpanden tot aan de algehele kwijting van de factuur.

VIII. Bevoegdheid & toepasselijk recht

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Hasselt bevoegd. Deze zullen steeds het Belgische recht toepassen, zelfs indien in casu toepassing zou dienen te worden gemaakt van de toepasselijke bepalingen van het Weens Koopverdrag.
De algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper hebben voorrang op deze van de koper zowel in het geval van offerte als na geplaatste bestelling.